Skip to content Skip to footer

Dagordning årsmöte Intelligence Watch, ideell förening

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare
 4. Justering av röstlängd
 5. Val av justeringspersoner
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse jämte revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 10. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 11. Fastställande av medlems- och serviceavgifter för nästkommande verksamhetsår
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter
 13. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter i föreningen och föreningens interna servicebolag
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden, som enligt stämmans beslut får tas upp vid stämman
 17. Årsmötets avslutande

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates