Skip to content Skip to footer

Forskning

Intelligence Watch verkar för en oberoende och kvalificerad samhällsdebatt genom att publicera forskning om viktiga hållbarhetsfrågor. Till tankesmedjan finns knutet ett antal externa forskare av hög akademisk klass inom fokusområdena miljö, ekonomi och sociala frågor och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som t.ex. stadsbyggnad, hälsa, kommunikation och mångfald.

Genom att Intelligence Watch bygger på triple-helix mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor förs en dialog där forskningen ges värdefulla insikter från beslutsfattare och sker en process som främjar spridningen och användningen av forskningsresultaten till gagn för medlemmarna i nätverket och det omgivande samhället.

Forskningen skall hålla hög vetenskaplig kvalitet och baseras på vetenskapliga metoder och faktabaserad analys. Den skall, efter genomgången vetenskaplig granskningsprocess, presenteras på ett lättillgängligt språk med syftet att nå en bredare allmänhet. Den skall ske i full akademisk frihet således att den är oberoende och forskarna självständigt svarar för analys och slutsatser. Den skall vara policyrelevant och eftersträva praktisk tillämpning.

Ämnesval Intelligence Watch har örat mot rälsen för att finna de mest aktuella och policyrelevanta frågorna och lyssnar löpande av sitt medlems- och forskarnätverk.

Referensgrupper Till en del forskningsrapporter knyts referensgrupper för att fånga upp erfarenheter och perspektiv från en bredare krets. Det ger även möjlighet att diskutera slutsatser och kan bidra till att forskningsresultaten tillämpas praktiskt bland berörda organisationer.

Forskarna stämmer av med referensgrupperna, men har själva alltid sista ordet om innehållet i rapporter utgivna av Intelligence Watch.

Forskningens spridning Intelligence Watch sprider sina forskningsresultat på seminarier och konferenser med beslutsfattare från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och politik. Studierna kommuniceras genom en aktiv mediestrategi innefattande debattartiklar, pressmeddelanden och sociala medier med syfte att stimulera till samhällsdebatt.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates