Skip to content Skip to footer

Sara Aasted Paarup: København og hovedstadens udvikling

Danmarks huvudstadsregion räknar 34 kommuner i två regioner, 2 miljoner invånare motsvarande 36 procent av hela befolkningen och 40 procent av BNP. De senaste tio åren har befolkningen ökat med cirka 200 000 invånare, i huvudsak i kärnan med Köpenhamn och Frederiksbergs kommuner. Sara Aasted Paarup, underdirektör Plan- og Landsdistriksstyrelsen, beskrev denna utveckling på konferensen “Intelligence Watch Summit: Livet i Malmö-Lundstaden”, som enligt arrangören utgör en tidig parallell och förebild till Malmö-Lundstadens utveckling. Hon betonade att de många kommunerna skall planera sin utveckling utifrån en värdering av utvecklingen i hela huvudstadsområdet, som anses utgöra ett sammanhängande stadsområde, på tvärs av de administrativa gränserna. Styrande är bl.a. den grønne betænkning från 1936, men framför allt fingerplanen från 1947 där staden växer från sin handflata ut i de fem fingrarna. Planen kan ses som en grundstruktur var tillväxten bör ske och uttrycker en vilja att främja offentlig transport och understödja investeringar i offentlig infrastruktur och regionala cykelvägar för att knyta ihop den gemensamma arbets- och bostadsmarknaden. Mellan fingrarna bevaras grönområden och områden för rekreation och fritid. Arbetsplatsintensiva verksamheter skall placeras stationsnära, vilket innebär högst 600 meter från en kollektivtrafikstation.

Sara Aasted Paarup tog också upp de framtida planerna för Köpenhamn och huvudstaden som innefattar den nya ön Lynetteholmen, en utbyggnad av metron, bl.a. vid Refshaleøn och Kløvermarken, att huvudstaden måste klimatanpassas, letbanen ring 3 såsom ett samarbete mellan 11 kommuner, huvudstadsregionen och staten samt Køge Bugt Strandpark som ett samarbete mellan fem kommuner där staten varit med och främjat samarbetet. Föredraget ägde rum den 16 maj 2023.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates